Νέα ενημέρωση Softone - Έκδοση 4.00.515.10758

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

 • ΤΕΑΕΑΠΑΕ
  Προσθήκη δημιουργίας αρχείων Μητρώου και Εισφορών επί Αποδοχών για το ταμείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ.
 • Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ) - Αποτελέσματα στην δημιουργία του αρχείου
  Στα αποτελέσματα που εμφανίζονται κατά την δημιουργία του αρχείου ΤΑΤΤΑ, προστίθεται στις εισφορές εργοδότη και η τιμή της νέας στήλης TSMEDEVAL6.
 • Ημερομηνία παραστατικού Intrastat
  Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων Intrastat (Αφίξεων - Αποστολών) βάσει ημερομηνίας παραστατικού, (όπως VIES).


Διορθώσεις σφαλμάτων

 • Νέα εγγραφή στελέχους
  Κατά την δημιουργία νέας εγγραφής στελέχους με αντιγραφή από την τελευταία, εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα καταχώρησης: Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.
  Το πεδίο "Κωδικός" υπάρχει ήδη στο αρχείο.