Ενημέρωση για το myDATA & την Αναβάθμιση των Ταμειακών Μηχανών / ΕΑΦΔΣΣ

Στις 06/08/2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1171, με την οποία παρέχονται οδηγίες για:

  • Τη διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε.
  • Την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων λιανικής πώλησης από το πληροφορικό σύστημα των Φ.Η.Μ. προς την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση, ως «Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.)» θεωρούνται η Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (Φ.Τ.Μ), ο μηχανισμός «Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)» και οι Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας (Α.ΔΗ.Μ.Ε.).

Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά τις οντότητες που εκδίδουν στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω Φ.Η.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Α΄250). Οι οντότητες που απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση των Φ.Η.Μ. για την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης και δεν κάνουν προαιρετική χρήση τους, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής της παραπάνω απόφασης.

Οι υπόχρεες οντότητες θα εντάσσονται σταδιακά με βάση τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019 και με επιπλέον κριτήριο την ένταξή τους ή μη στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 70 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄167), ως εξής:

  • από 01/09/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€.
  • από 01/10/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€.
  • από 01/11/2021 οι λοιπές οντότητες.

Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται ανά εκδοθέν στοιχείο λιανικής πώλησης, και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τον Α.Φ.Μ. του εκδότη, το είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης και τον αύξοντα αριθμό του, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, τον συντελεστή ΦΠΑ και την συνολική αξία του παραστατικού.

Διευκρινίζουμε σε αυτό το σημείο ότι οι παραπάνω ημερομηνίες αφορούν αποκλειστικά την υποχρέωση διαβίβασης των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.

Οι ημερομηνίες για την υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων εσόδων, εξόδων αυτοτιμολόγησης καθώς και των τίτλων κτήσης στην πλατφόρμα myDATA, βάσει της Α.1156/2021 που τροποποιεί την Α.1138/2020, παραμένουν:

  • η 1.10.2021, για τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό σύστημα και είχαν ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2019 πάνω από 100.000€, καθώς και τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό σύστημα και είχαν ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2019 πάνω από 50.000€.
  • η 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες.

Η Terracom σε συνεργασία με τη SoftOne μπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές που επιφέρει η υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, ώστε να γίνει έγκαιρα και ομαλά η προσαρμογή στα δεδομένα που θέτει η νέα νομοθεσία. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργή σύμβαση και η εγκατάσταση να είναι αναβαθμισμένη στην τρέχουσα έκδοση.