Νέα έκδοση Soft1 για την εναρμόνιση με το GDPR

Ο νέος γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθιστώντας αυτομάτως απαραίτητη και τη λειτουργία ενός συστήματος που εξασφαλίζει τη μηχανογραφική προσαρμογή τους.

Οι τρέχουσες εκδόσεις των εφαρμογών Soft1, διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία που διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράλληλα, κάθε νέα έκδοση θα ενσωματώνει επιπρόσθετους αποτελεσματικούς μηχανισμούς έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με το γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το Soft1

Το Soft1 ERP παρέχει από το σχεδιασμό του, μία σειρά από μηχανισμούς και εργαλεία που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και τη διαβαθμισμένη πρόσβαση στην πληροφορία. Οι μηχανισμοί αυτοί παρέχουν την ευελιξία στο διαχειριστή της εφαρμογής να ενεργοποιήσει συγκεκριμένες πολιτικές διαβάθμισης και πρόσβασης στα δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται η απαίτηση του GDPR για την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μόνο από πλήρως εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Οι μηχανισμοί προστασίας των Soft1 εφαρμογών που επιτρέπουν τη συμμόρφωση με το GDPR

 • Πρόσβαση στο σύστημα μέσω ζεύγους κλειδιών (username / password): Κάθε χρήστης διαθέτει το δικό του μοναδικό συνδυασμό χρήστη / κλειδιού για να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή.
 • Ορισμός χρόνου ζωής των κλειδιών: Δύναται να οριστεί στην εφαρμογή, ο χρόνος ζωής ενός κλειδιού, πέραν του οποίου το κλειδί δεν έχει ισχύ και ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στην εφαρμογή.
 • Βαθμός πολυπλοκότητας κλειδιών: Ρυθμίζεται ο βαθμός πολυπλοκότητας του κλειδιού πρόσβασης.
 • Διαβαθμισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα: Ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα τα οποία αφορούν την εργασία του.
 • Διαβαθμισμένη πρόσβαση σε ευρετήρια και λίστες: Ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση μόνο σε προκαθορισμένα ευρετήρια και λίστες.
 • Ορισμός ομάδων χρηστών: Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων χρηστών με τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης.
 • Active Directory integration: Παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης των χρηστών της εφαρμογής μέσω του Active Directory της Microsoft.
 • Καταγραφή (Logging): Καταγραφή (Logging) όλων των μεταβολών στα προσωπικά δεδομένα.
 • Export δεδομένων: Δυνατότητα export των προσωπικών δεδομένων (σε διάφορα format) μετά από απαίτηση του φυσικού προσώπου για την ικανοποίηση της αντίστοιχης απαίτησης του κανονισμού.
 • IP lock ανά χρήστη:Παρέχεται η δυνατότητα κλειδώματος της πρόσβασης στην εφαρμογή μόνο από συγκεκριμένη IP διεύθυνση ή εύρος διευθύνσεων.

Πρόσθετες δυνατότητες του Soft1 Series 5 που επιτρέπουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση την εύκολη εναρμόνιση με το GDPR.

 • Δυνατότητα ταξινόμησης της διαβάθμισης της πληροφορίας (εμπιστευτική, ευαίσθητη, αδιαβάθμιτη) σε κάθε πεδίο της εφαρμογής από το συνεργάτη.
 • Δυνατότητα διαβάθμισης των χρηστών της εφαρμογής (ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη) ώστε να βλέπουν μόνο την πληροφορία για την οποία έχουν ανάλογη εξουσιοδότηση.
 • Δυνατότητα ταξινόμησης και διαβάθμισης της πληροφορίας και στα επιπλέον πεδία (custom) που έχουν δημιουργηθεί στην εφαρμογή σε οποιαδήποτε παραμετροποίηση του λογισμικού.
 • Απαγόρευση της εμφάνισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε όλα τα Reports, ανάλογα με το επίπεδο διαβάθμισης χρήστη / πληροφορίας.
 • Δυνατότητα πλήρους διαγραφής των προσωπικών δεδομένων χωρίς να επηρεάζονται οι εγγραφές στη βάση της εφαρμογής.