Θέσεις Εργασίας

 • English
 • Ελληνικά
jobs

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας

Ενδιαφερόμαστε άμεσα για:

Σύμβουλοι Λογισμικού / ERP (Κωδικός θέσης: 1255)

Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση συστημάτων
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών
 • Υποστήριξη πελατών
 • Τεχνική Υποστήριξη και αναβαθμίσεις
 • Διαχείριση Έργων και Παρουσίασή τους
 • Ανάλυση και κατανόηση του λογισμικού
 • Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση των υποδομών

Απαιτήσεις

 • Γνώσεις Πληροφορικής
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ομαδικό πνεύμα και ευθύνη ηγεσίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Τεχνικές γνώσεις / Γνώσεις Προγραμματισμού θα εκτιμηθούν
 • Γνώσεις σε βάσεις δεδομένων SQL θα εκτιμηθούν
 • Γνώσεις σε Λογιστικά / Φοροτεχνικά θέματα θα εκτιμηθούν
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί
 • Γνώση του λογισμικού SoftOne θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Account Managers για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (Κωδικός θέση: 1254)

Αρμοδιότητες

 • Οικοδόμηση και διατήρηση ισχυρών, μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες
 • Διαπραγμάτευση συμβάσεων και κλείσιμο συμφωνιών για μεγιστοποίηση κερδών
 • Επίβλεψη της διαχείρισης λογαριασμών πελατών, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης συμβάσεων και συμφωνιών για τη μεγιστοποίηση του κέρδους
 • Διασφάλιση έγκαιρης και επιτυχημένης παράδοσης των λύσεών μας σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους των πελατών
 • Ανάπτυξη και διατήρηση στρατηγικών μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες
 • Έρευνα και πρόταση λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας
 • Άμεση επίλυση των παραπόνων των πελατών μας με αποτελεσματικότητα και σεβασμό
 • Ανάπτυξη νέων καναλιών και πιθανών νέων πελατών
 • Δημιουργία αναφορών για τη διοίκηση
 • Ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς και τις βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων

Απαιτήσεις

 • Εργασιακή εμπειρία ως Account Manager, Key Account Manager, Sales Account Manager, Junior Account Manager ή σχετική θέση θα εκτιμηθεί
 • Καλή Γνώση λογισμικού CRM και MS Office
 • Γνώση του λογισμικού SoftOne θα εκτιμηθεί
 • Πτυχίο / Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Πωλήσεων ή σχετικό πεδίο θα εκτιμηθεί
 • Καλή Γνώση Ελληνικής και αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο
 • Σύναψη συνεργασιών, συντονισμός ενεργειών για την υποβολή προσφορών, καθώς και παρακολούθηση διαδικασιών αξιολόγησης αυτών
 • Διαχείριση και επέκταση του πελατολογίου της εταιρίας
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης, ανάλυσης και οργάνωσης
 • Επιχειρηματική σκέψη
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις με στόχο την προσέγγιση νέων πελατών

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Άμεση πρόσληψη
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Επίσης, ενδιαφερόμαστε μεσο-μακροπρόθεσμα για:

Μηχανικοί Λογισμικού (Κωδικός θέσης: 1251)

Αρμοδιότητες

 • Δημιουργία υψηλής ποιότητας πλήρως λειτουργικού λογισμικού για mobile και web εφαρμογές και back-end συστήματα σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές
 • Ανάπτυξη flowcharts, layouts, documentation, ανάλυση προδιαγραφών και επίλυση προβλημάτων
 • Δημιουργία προδιαγραφών κώδικα και καθορισμός της δυνατότητας λειτουργίας
 • Ενσωμάτωση επιμέρους στοιχείων κώδικα προγραμματισμού σε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα
 • Συντήρηση του λογισμικού και documentation
 • Επίλυση προβλημάτων, debugging και αναβάθμιση του λογισμικού
 • Αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών και αναδιαμόρφωση του λογισμικού σε τεχνικό επίπεδο
 • Συμμόρφωση με το project plan και τα διεθνή standards
 • Διασφάλιση της άριστης λειτουργίας του λογισμικού και έλεγχος δυνατότητας αναβαθμίσεων

Απαιτήσεις

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό interactive εφαρμογών,
 • Ικανότητα ανάπτυξης προγραμμάτων σε Java, Javscript/Typescript, C++/C# ή άλλες γλώσσες προγραμματισμού
 • Ικανότητα ανάπτυξης προγραμμάτων και εφαρμογών με χρήση Angular, ReactJS, ASP.Net ή άλλα frameworks
 • Ικανότητα ανάπτυξης εφαρμογών Android και iOS ή cross-platform εφαρμογών με Cordova/Phonegap, React Native ή Google Flutter
 • Γνώση Βάσεων Δεδομένων και SQL τεχνολογιών
 • Άριστη γνώση εργαλείων προγραμματισμού
 • Καλή γνώση Version Control Systems (Git)
 • Ικανότητα καθορισμού απαιτήσεων και προδιαγραφών
 • Εργασιακή εμπειρία ως Μηχανικός Λογισμικού ή Developer θα εκτιμηθεί
 • Μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Υπολογιστών και Πληροφορικής ή σχετικά πεδία θα εκτιμηθεί αναλόγως

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

QA Tester (Κωδικός θέσης: 1271)

Αρμοδιότητες

 • Έλεγχος και Ανάλυση των προδιαγραφών του συστήματος
 • Συνεργασία με τους Μηχανικούς Λογισμικού και τους Developers για την ανάπτυξη αποδοτικών μεθόδων και στρατηγικών
 • Εκτέλεση test cases (αυτόματα ή χειροκίνητα) και ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση του κώδικα λογισμικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές
 • Δημιουργία logs για την τεκμηρίωση των φάσεων ελέγχου και των προβλημάτων που θα εντοπιστούν
 • Αναφορά bugs στους Developers
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Διενέργεια ελέγχων κατόπιν της δημιουργίας των συστημάτων ή των εφαρμογών
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα για να διασφαλιστεί η ποιότητα του λογισμικού καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του

Απαιτήσεις

 • Ικανότητες σε διαχείριση projects και μεθοδολογία QA
 • Ικανότητα να αναγνωρίζει σφάλματα και παραλείψεις
 • Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Πτυχίο / Μεταπτυχιακό σε Επιστήμες της Πληροφορικής ή σχετικά πεδία θα εκτιμηθούν
 • Εμπειρία ως Quality Assurance Tester ή παρόμοια θέση εργασίας θα εκτιμηθεί
 • Γνώση λογισμικού test management ή SQL θα εκτιμηθεί

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Σύμβουλοι λογισμικού (Κωδικός Θέσης: 1258)

Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση συστημάτων
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών
 • Υποστήριξη πελατών
 • Τεχνική υποστήριξη και αναβαθμίσεις
 • Ανάπτυξη και Παρουσίαση Project
 • Ανάλυση και κατανόηση των λογισμικών
 • Συμμετοχή σε λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της υποδομής

Απαιτήσεις

 • Γνώσεις Πληροφορικής,
 • Ανάλυση Επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Επίλυση προβλημάτων,
 • Ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης
 • Ικανότητες Επικοινωνίας σε διαπροσωπικό επίπεδο
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητες ηγεσίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Τεχνικές Γνώσεις / Γνώσεις προγραμματισμού θα εκτιμηθούν
 • Γνώση σε SQL / Javascript θα εκτιμηθεί

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού (Κωδικός Θέσης: 1267)

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχος καθολικών στρατηγικών, μεθόδων και διαδικασιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού συνολικά μέσα σε έναν οργανισμό / επιχείρηση
 • Διαχείριση των αιτημάτων, παραπόνων και άλλων θεμάτων μεταξύ του προσωπικού και της διεύθυνσης
 • Συνολική διαχείριση και εποπτεία της διαδικασίας πρόσληψης νέου προσωπικού
 • Υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών μέσω ανάπτυξης, δημιουργίας κινήτρων και συντήρησης των ανθρωπίνων πόρων
 • Δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας
 • Διαχείριση και παρακολούθηση ενός συστήματος επιβράβευσης προσωπικού που οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση και κίνητρα εργασίας
 • Διαχείριση του σχεδίου μισθοδοσίας και του προγράμματος bonus
 • Εκτίμηση των αναγκών εκπαίδευσης και εποπτεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα λάβουν χώρα εντός της επιχείρησης
 • Παροχή HR μετρήσεων και στατιστικών στοιχείων για την καλύτερη λήψη αποφάσεων
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τις ισχύουσες συνθήκες για τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού που ορίζονται από το νόμο

Απαιτήσεις

 • Καλή γνώση τεχνικών και διαδικασιών HR
 • Ικανότητα οργάνωσης των δομών και ηγεσίας
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης και παρουσίασης
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού / επιχείρησης
 • Γνώση του εργασιακού νόμου και των εργασιακών δικαιωμάτων
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή σχετικό πεδίο
 • Εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού ή σε άλλο πόστο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων θα εκτιμηθεί
 • Εμπειρία με διαχείριση μετρήσεων και στατιστικών που αφορούν σε ανθρώπινους πόρους θα εκτιμηθεί

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Account Managers για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (Κωδικός θέση: 1254)

Αρμοδιότητες

 • Οικοδόμηση και διατήρηση ισχυρών, μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες
 • Διαπραγμάτευση συμβάσεων και κλείσιμο συμφωνιών για μεγιστοποίηση κερδών
 • Επίβλεψη της διαχείρισης λογαριασμών πελατών, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης συμβάσεων και συμφωνιών για τη μεγιστοποίηση του κέρδους
 • Διασφάλιση έγκαιρης και επιτυχημένης παράδοσης των λύσεών μας σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους των πελατών
 • Ανάπτυξη και διατήρηση στρατηγικών μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες
 • Έρευνα και πρόταση λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας
 • Άμεση επίλυση των παραπόνων των πελατών μας με αποτελεσματικότητα και σεβασμό
 • Ανάπτυξη νέων καναλιών και πιθανών νέων πελατών
 • Δημιουργία αναφορών για τη διοίκηση
 • Ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς και τις βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων

Απαιτήσεις

 • Εργασιακή εμπειρία ως Account Manager, Key Account Manager, Sales Account Manager, Junior Account Manager ή σχετική θέση θα εκτιμηθεί
 • Καλή Γνώση λογισμικού CRM και MS Office
 • Γνώση του λογισμικού SoftOne θα εκτιμηθεί
 • Πτυχίο / Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Πωλήσεων ή σχετικό πεδίο θα εκτιμηθεί
 • Καλή Γνώση Ελληνικής και αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο
 • Σύναψη συνεργασιών, συντονισμός ενεργειών για την υποβολή προσφορών, καθώς και παρακολούθηση διαδικασιών αξιολόγησης αυτών
 • Διαχείριση και επέκταση του πελατολογίου της εταιρίας
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης, ανάλυσης και οργάνωσης
 • Επιχειρηματική σκέψη
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις με στόχο την προσέγγιση νέων πελατών

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Σύμβουλοι Λογισμικού / ERP (Κωδικός θέσης: 1255)

Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση συστημάτων
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών
 • Υποστήριξη πελατών
 • Τεχνική Υποστήριξη και αναβαθμίσεις
 • Διαχείριση Έργων και Παρουσίασή τους
 • Ανάλυση και κατανόηση του λογισμικού
 • Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση των υποδομών

Απαιτήσεις

 • Γνώσεις Πληροφορικής
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ομαδικό πνεύμα και ευθύνη ηγεσίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Τεχνικές γνώσεις / Γνώσεις Προγραμματισμού θα εκτιμηθούν
 • Γνώσεις σε βάσεις δεδομένων SQL θα εκτιμηθούν
 • Γνώσεις σε Λογιστικά / Φοροτεχνικά θέματα θα εκτιμηθούν
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί
 • Γνώση του λογισμικού SoftOne θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Project Managers (Κωδικός θέσης: 1263)

Αρμοδιότητες

 • Καθορισμός των απαιτήσεων και των προδιαγραφών του project
 • Πρόβλεψη απαιτούμενων πόρων για κάθε project ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι με την καλύτερη δυνατή διαχείριση
 • Προετοιμασία budget ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε project
 • Καταγραφή και ανάλυση του κοστολογίου ώστε να είναι εντός του προβλεπόμενου budget
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ενός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος και σχεδίου για κάθε project
 • Παροχή ενημέρωσης σε σταθερή βάση σχετικά με την πρόοδο του Project
 • Διαχείριση συμβολαίων και συμβάσεων με προμηθευτές
 • Χρήση των βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών για την πλήρη και άρτια υλοποίηση του project
 • Καταγραφή και έλεγχος προόδου και προσαρμογή σε νέα δεδομένα εφόσον απαιτηθεί
 • Μέτρηση της απόδοσης κάθε επιμέρους ομάδας που συμμετέχει στο Project και εντοπισμός πεδίων που χρήζουν άμεσης βελτίωσης ή αναβάθμισης

Απαιτήσεις

 • Άριστες γνώσεις στον τομέα της Πληροφορικής
 • Άριστη γνώση εργασιακού περιβάλλοντος εταιρείας Πληροφορικής
 • Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργικής σκέψης και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων
 • Οικειότητα με μεθόδους project management και γνώση βέλτιστων πρακτικών υλοποίησης έργων
 • Ικανότητα διαχείρισης των projects καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους
 • Άριστες ικανότητες δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων επικοινωνίας
 • Άριστες αναλυτικές δεξιότητες
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ολοκλήρωσης projects σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το διατιθέμενο budget

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Marketing Specialists (Κωδικός θέσης: 1253)

Αρμοδιότητες

 • Διενέργεια έρευνας αγοράς σχετικά με τις συνήθεις και τις τάσεις του καταναλωτικού κοινού
 • Ανάπτυξη ιδεών για δημιουργικές καμπάνιες marketing
 • Παροχή βοήθειας στη δημιουργία outbound και inbound δραστηριοτήτων marketing (π.χ. δημιουργία content και βελτιστοποίηση, διαφημίσεις, διοργάνωση events, κλπ)
 • Δημιουργία περιεχομένου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης (case studies, videos, websites, blgo posts) ώστε να αυξηθεί το brand awareness των προϊόντων
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης για τη δημιουργία κάθε ξεχωριστής καμπάνιας Marketing
 • Προσέγγιση του κοινού μέσω πολλών και διαφορετικών καναλιών ( Social Media, E-mail, TV, Google Ads)
 • Ανάλυση στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τις marketing ενέργειες (conversion rate, traffic, κλπ) ώστε να υπάρχει εκτίμηση της απόδοσης κάθε μέσου

Απαιτήσεις

 • Καλή γνώση συστημάτων Πληροφορικής
 • Καλή γνώση μεθόδων Digital Marketing και Marketing προϊόντος
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Άριστη γνώση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει σελίδες προϊόντων, να επεξεργάζεται blog posts σύμφωνα με τις απαιτούμενες SEO προδιαγραφές και να μορφοποιεί εικαστικά τις σελίδες
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεννόησης
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί
 • Γνώση σε Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Οικονομολόγοι (Κωδικός θέσης: 1281)

Αρμοδιότητες

 • Σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών προγραμμάτων σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπόνηση μελετών (business plan, marketing plan κλπ.)
 • Επεξεργασία και έλεγχος λογιστικών εγγραφών
 • Καθοδήγηση επιχειρήσεων για ένταξη επενδυτικών αναγκών στα προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων
 • Ανάλυση στατιστικών δεδομένων
 • Σύνταξη μελετών, παρουσιάσεων κ.λ.π.

Απαιτήσεις

 • Εργασιακή εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης και παρουσίασης
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού / επιχείρησης
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (ιδιαίτερα MS Excel)
 • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική & συνδυαστική σκέψη
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών

Στα πλαίσια της ανάπτυξης και επέκτασης της εταιρείας, αναζητούμε συχνά συνεργάτες που θα στελεχώσουν τα διάφορα τμήματά μας.

Εάν είστε δραστήριοι και φιλόδοξοι και θέλετε να εργαστείτε σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον στο χώρο της Πληροφορικής και της Υψηλής Τεχνολογίας, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα.

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 79, Ιωάννινα,TK: 45221 Ελλάδα

Fax: 26510-94334

Email: collaborate(at)terracom(dot)gr

Παρακαλούμε να αναφέρετε απαραίτητα τον κωδικό θέσης.