Νέα ενημέρωση Softone - Έκδοση 4.00.515.10734

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

 

Ηλεκτρονικές υποβολές φορολογικών εντύπων

Ενημερώθηκαν οι εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών εντύπων Ε2, Ε3, νομικών προσώπων 2016.

 

Διαφορετικό Λ.Σ. μεταξύ χρήσεων σε Ε.Λ.Π.

Δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης των 2 χρήσεων στις λογιστικές καταστάσεις Ε.Λ.Π. σε περίπτωση διαφορετικού μοντέλου Λ.Σ.

 

Έντυπο νομικών προσώπων

Στις ερωτήσεις ''επαγωγή σε'' προστέθηκε το 75% και το 37,5%.

 

 

Διορθώσεις σφαλμάτων

 

Προδιαγραφές Παραγωγής (copy from buffer)

Αν ήταν συμπληρωμένη η παράμετρος "ποσοστό αναλώσεων βάσει..." στις παραμέτρους τις παραγωγής, η εργασία 'Αντιγραφή από τελευταία' στις προδιαγραφές παραγωγής ενημέρωνε με 0 τις ποσότητες βοηθητικών υλών.

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6

Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6, οι Μεταβολές αποθεμάτων περιόδου και προηγούμενης περιόδου εμφανίζονταν λανθασμένα στο Κόστος πωληθέντων και όχι στις Μεταβολές αποθεμάτων.

 

Ευκαιρία πώλησης - Αντιγραφή προσφοράς

Σε ευκαιρία πώλησης με προσφορά, η εργασία [Αντιγραφή προσφοράς] προκαλούσε σφάλμα: Selector record not found! (Table=CUSTOMER, KeyValue=72).

 

Ισοτιμίες νομισμάτων

Αν κάποια νομίσματα ήταν ανενεργά, τότε η καταχώρηση της λήψης ισοτιμιών προκαλούσε σφάλμα: Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Νόμισμα'.

 

Βιβλίο αποθήκης-Ποσ.2 απογραφής

Στην εκτύπωση βιβλίο αποθήκης η στήλη ποσ 2 απογραφής εμφανιζόταν κενή.

 

Επανυπολογισμός πόντων πελατών

Σε βάση με πολλές εταιρείες, ο επανυπολογισμός καρτών σε εταιρεία χωρίς κινήσεις προκαλούσε μεταβολή των πόντων και στις άλλες εταιρείες.

 

Πεδίο μετά από ανεύρεση

Εφόσον δηλωνόταν στις παραμέτρους της αποθήκης στο 'Πεδίο μετά από ανεύρεση' κάποια τιμή δεν λαμβανόταν υπόψιν οποιαδήποτε τιμή δηλωνόταν στο 'Πεδίο μετά από ανεύρεση' στις παραμέτρους πωλήσεων και αγορών.

 

Έντυπα ΥΕΚΑ - Ε8 και Ε5

Στα έντυπα ΥΕΚΑ Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) και Ε5 (Οικειοθελής αποχώρηση) εμφανιζόταν λανθασμένα πεδίο Είδος μεταβολής.

 

Μη εμφάνιση στοιχείων eINVOICE

Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η παράγραφος "eINVOICE" στα στοιχεία εταιρειών.