Νέα ενημέρωση Softone - Έκδοση 4.00.515.10745

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

 • Κωδικός ΙΚΑ αποδοχών υπερεργασίας
  Διόρθωση κωδικού ΙΚΑ για τις αποδοχές της υπερεργασίας οι οποίες δηλώνονται πλέον με τον κωδικό 14 (Λοιπές αποδοχές) αντί του κωδικού 1 (Τακτικές).
 • Resolver Φ.Π.Α. χρεωπιστώσεων.
  Προστέθηκε resolver λογιστικής για το λογαριασμό Φ.Π.Α. των χρεωπιστώσεων.

 

Διορθώσεις σφαλμάτων

 • Φ2 - Μεταβλητή 2613
  Στο πεδίο 361, η μεταβλητή 3613 αντικαταστάθηκε από τη μεταβλητή 2613.
 • Κλείδωμα ημερομηνιών εσόδων εξόδων
  Λειτουργεί πλέον σωστά το κλείδωμα ημερομηνιών εσόδων εξόδων από εκτύπωση περιοδικής Φ.Π.Α..
 • Υπολογισμός διαφοράς δαπανών στο Φ2
  Λειτουργεί πλέον σωστά ο υπολογισμός του εντύπου Φ2 με ενεργή την παράμετρο.
 • Script error σε έντυπο
  Εμφανιζόταν σφάλμα Script error σε manual αλλαγή επί του εντύπου.
 • Παραστατικό παραγωγής και ποσ. 2 παραγόμενου
  Κατά την εισαγωγή ποσότητας 1 σε είδος παραγόμενο, σε παραστατικό παραγωγής, δεν εμφανιζόταν αυτόματα η ποσότητα 2 παρόλο που στο είδος υπήρχε αυστηρή σχέση μεταξύ ΜΜ1 και ΜΜ2.
 • Αποστολή e-mail πελάτη
  Δεν ολοκληρωνόταν η αποστολή e-mail πελάτη, όταν δεν είχε συμπληρωθεί θέμα.
 • Οικονομικά στοιχεία είδους
  Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν καθυστέρηση στα οικονομικά στοιχεία του είδους.
 • Κώδικας alert
  Εμφανιζόταν σφάλμα που δεν επέτρεπε την καταχώριση σε περιπτώσεις λανθασμένης δήλωσης alert.
 • Αποσβέσεις παγίων ΕΛΠ
  Υπολογίζονται πλέον σωστά οι αποσβέσεις ΕΛΠ μήνα για πάγιο που αγοράστηκε και αποσβένεται από την ημερομηνία αγοράς του.
 • Φ2 - Μεταβλητή 2633
  Η μεταβλητή 2633 στο νέο έντυπο ΦΠΑ δεν ενημέρωνε το πεδίο 363.