Νέα ενημέρωση Softone - Έκδοση 4.00.515.10730

Η νέα έκδοση φέρνει προσθήκες προδιαγραφών και διορθώσεις σφαλμάτων.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Πιστωτικά έκπτωσης
Στα πεδία εφαρμογής των πιστωτικών έκπτωσης προστέθηκε και η παράμετρος [ποσότητα * αξία].

Φορολογική αναμόρφωση δαπανών
Στους λογαριασμούς λογιστικής, στο tab φορολογική αναμόρφωση, ο αντικριζόμενος λογαριασμός, καθώς και ο λογαριασμός στο μοντέλο, μπορούν πλέον να επιλεχθούν από όλους τους λογαριασμούς και όχι μόνο από εκείνους με τύπο λογαριασμού ''τάξεως''.

Αποτελέσματα πολύ μικρών οντοτήτων
Στην εκτύπωση "Αποτελέσματα πολύ μικρών οντοτήτων", προστέθηκε σαν φίλτρο ο φόρος εισοδήματος περιόδου και προηγούμενης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

Αγορά παγίου
Σε αγορές παγίων με τη ρύθμιση ένα προς ένα με την οντότητα, εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο Συντ. τακτικών".

Αρχείο ΕΤΕΑΠΕΠ
Στη δημιουργία αρχείου του ταμείου ΤΕΑΠΕΠ, εφόσον υπάρχει γραμμή με κωδικό απασχόλησης 10 τότε η αντίστοιχη γραμμή του αρχείου 3 στην μορφή ημερομηνίας εμφανίζει ΥΥΥΥ-ΜΜ.

Αξία ABC σε κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης
Δεν ενημερωνόταν σωστά η αξία ABC κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης όταν ο τρόπος ενημέρωσης γινόταν από τις γραμμές των παραστατικών.